18 maja 2023 r. Wójt Gminy Gródek podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych polegających na budowie wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej oraz istniejących kabli nn 0,4 kW.

Wartość podpisanej umowy wynosi 339 295,50 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą robót jest Artur Peczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Peczyk z siedzibą w Pasynkach. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do połowy października 2023 r.

Osad ściekowy to mieszanina substancji organicznych (biomasa) wyprodukowanych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków i osadu wstępnego pozbawionego zanieczyszczeń stałych (papieru, folii, fekali itp. i piasku, które są składowane na wysypisku odpadów). W celu zmniejszenia jego uwodnienia oraz poprawy parametrów niezbędne jest jego przechowywanie w odpowiednich warunkach. Dlatego też inwestycja polegająca na budowie wiaty do składowania osadu była niezbędna.

Osad ściekowy po przejściu procesów stabilizacji i higienizacji wapnem będzie mógł być wykorzystywany rolniczo jako nawóz. 

Korzyści z zastosowania osadów ściekowych to, m.in. poprawa struktury gleby, jej przepuszczalności, poprawa zdolności do zatrzymywania aplikowanych nawozów mineralnych, poprawa zdolności do zatrzymywania wody oraz wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe takie jak: azot, fosfor, potas.

 

wiata na osad ściekowy

20230929 150222

20230929 150222

20240216 102549