RPO

 

W okresie 2019-2022 zrealizowano projekt inwestycyjny pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Załukach i Pieszczanikach w gminie Gródek".

Realizacja projektu obejmowała budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4 kV miejscowościach Załuki (6 lamp) i Pieszczaniki (7 lamp). Zastosowano rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną - oświetlenie LED.

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek poprzez podniesienie jakości infrastruktury oświetlenia ulicznego w roku 2023.

Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0586/21 dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0586/21-00 zawartej z Województwem Podlaskim.  

Całkowita wartość projektu: 86 720,14 zł 

  • opracowanie dokumentacji projektowej - 7 000,00 zł
  • nadzór inwestorski - 2 700,00 zł
  • budowa linii elektroenergetycznej w Pieszczanikach - 41 325,54 zł
  • budowa linii elektroenergetycznej w Załukach - 35 694,60 zł

Wysokość dofinansowania z UE - 64 172,89 zł

305834888 439028788038237 4190218627677707545 n          305834888 439028788038237 4190218627677707545 n

305834888 439028788038237 4190218627677707545 n

tablica