20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Realizacja projektu obejmuje swoim zakresie:

  • budowę obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.), wieży edukacyjnej, bramy wejściowej, wiaty integracyjnej, wraz z instalacjami elektrycznymi, 
  • rozbiórkę istniejącego budynku murowanego, 
  • budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Zamkowej, 
  • monitoring wizyjny.

We wrześniu 2022 r. zakończono roboty drogowe na ul. Zamkowej w Gródku. 

293612250 728563021532651 2935436861472299852 n      293612250 728563021532651 2935436861472299852 n

 

20221013 113638

20221013 113638     20221013 113638

20221013 11363820221013 113638

20221013 113638   20221013 113638

W kolejnym etapie prac w 2023 r. przystąpimy do prac związanych z zagosdpodarowaniem Góry Zamkowej.

Planowane koszty realizacji zadania to 679 431,29 zł, w tym 554 576,34 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Góra Zamkowa