W dniu 12 października 2009 r. z udziałem: Pana Macieja Żywno - Wojewody Podlaskiego, Pana Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogumiła Matwiejuk - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Pana Wiesława Pusza - Starosty Powiatu Białostockiego, Pana Adama Kamińskiego - Wicestarosty Powiatu Białostockiego, Radnych Powiatu Białostockiego oraz przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg i Wykonawcy, odbyło się uroczyste przekazanie do użytku przebudowanych, w ramach Programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", dróg powiatowych: Sofipol - Załuki i Załuki - Nowosiółki. Inwestycję zrealizował Powiat Białostocki przy współudziale środków budżetu państwa (50% całkowitej wartości zadania) i Gminy Gródek (25% całkowitej wartości zadania).

schetyn1

Na drogach położono nową nawierzchnię bitumiczną o długości 4,5 km oraz wykonano nowe chodniki o powierzchni ok. 700 m2. Pod względem długości, przebudowany odcinek dróg: Sofipol - Załuki i Załuki - Nowosiółki, jest największą inwestycją zrealizowaną przez Powiat Białostocki w 2009 r.

Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek w przemówieniu inaugurującym uroczystość stwierdził, m.in.: "Niewątpliwie problem związany z niedostatecznym poziomem infrastruktury komunikacyjnej został po części rozwiązany w wyniku przebudowy dróg powiatowych: Sofipol - Załuki i Załuki - Nowosiółki. Przebudowa tak znaczącego, bo ponad 4,5 km odcinka dróg powiatowych, ma istotne znaczenie w kontekście poprawy dostępności inwestycyjnej i turystycznej terenów położonych w obszarze oddziaływania tej inwestycji i bezpośrednio przekłada się na standard życia mieszkańców oraz rozwój naszej gminy.
Realizacja tego projektu stała się możliwa, dzięki warunkom stworzonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Maciejowi Żywno - Wojewodzie Podlaskiemu, przedstawicielowi władzy rządowej w terenie, za tę cenną inicjatywę, której efekty są również widoczne dzisiaj w Gminie Gródek.
Dziękuję serdecznie władzom Powiatu Białostockiego za inicjatywę i działania na rzecz realizacji tego tak ważnego dla naszej gminy przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu.
Sądzę, że zrozumienie ze strony władz Powiatu Białostockiego w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury drogowej warunkującej rozwój naszej gminy oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji tego projektu przyczynią się do dalszych efektów w tym zakresie. Niewątpliwie szansą, którą będziemy chcieli efektywnie wykorzystać jest możliwość ubiegania się o środki z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011."
W imieniu licznie zgromadzonych mieszkańców Załuk i okolicznych wsi podziękowania dla władz Powiatu Białostockiego oraz władz Gminy Gródek złożyła Pani Taisa Lisowska -Radna Gminy Gródek, wyrażając nadzieję na kolejne spotkania z okazji przekazania do użytku mieszkańcom Gminy Gródek przebudowanych dalszych odcinków dróg.

W ramach drugiej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 zostały złożone dwa wnioski dotyczące infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy. Pierwszy z nich, przygotowany i złożony przez Powiat Białostocki dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od miejscowości Topolany do drogi krajowej Nr 65. Realizacja tego projektu planowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa, budżetu Powiatu Białostockiego oraz budżetów gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, tj. Gminy Michałowo i Gminy Gródek. Drugi wniosek, przygotowany i złożony przez Gminę Gródek, dotyczy przebudowy ul. Michałowskiej w Gródku (droga gminna Nr 105022B). Pomyślne rozpatrzenie wniosków pozwoli na podjęcie realizacji tych inwestycji drogowych, których zakończenie przewidziano na 2010 r.