logaa

W dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonano odbioru sprzętu multimedialnego i osprzętu do laboratorium nauki języków obcych, zakupionego w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn.

"Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.

W ramach niniejszego projektu została utworzona multimedialna pracownia językowa na 24 stanowiska, w skład której wchodzą m.in.:

  • pulpit nauczyciela z jednostką centralną i zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym,
  • wbudowany moduł Interactive,
  • Interactive PC - program do sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera wraz z wirtualnym magnetofonem umożliwiającym rejestrację przebiegu lekcji na komputerze,
  • moduł stymulacji rozmowy telefonicznej - słuchawki z mikrofonem,
  • radiomagnetofon i projektor,
  • tablica interaktywna,
  • stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela.

Całkowita wartość dostarczonego sprzętu i osprzętu - 29 531,40 zł. Zamówienie Gminy Gródek zrealizowała Firma AKTIN Sp. z o.o., z siedzibą: 41-214 Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 38, zgodnie z umową nr 56/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza