logaa

 

W dniu 30 listopada 2009 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" przez Firmę Budowlaną TOM-BUD Tomasz Karecki z siedzibą 15-192 Białystok, ul. Moniuszki 49, na podstawie umowy nr 4/09 z dnia 1 lipca 2009 r. W ramach zamówienia publicznego realizowanego przez w/w Firmę w okresie od 02.07.2009 r. do 30.11.2009 r., dokonano:

  1. dobudowy przedsionka wejściowego do budynku szkoły o powierzchni użytkowej 10,85 m2,
  2. remontu elewacji z dociepleniem budynku Publicznego Gimnazjum,
  3. remontu elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej,
  4. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej małej z łącznikiem,
  5. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej dużej z łącznikiem.

W rezultacie wykonania w/w prac został zmodernizowany obiekt z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej - budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku. Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła 659 653,01 zł.

Powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn. "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.

W wyniku realizacji powyższego projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej. Utworzenie multimedialnej pracowni językowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt do nauki języków obcych, wpłynie na zwiększenie komfortu nauki i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, pozwoli na rozszerzenie i zróżnicowanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz zniweluje dysproporcje dostępie do nowoczesnych technologii i sposobów nauczaniapomiędzy uczniami z terenów wiejskich i terenów miejskich.

Wartość ogólna projektu wynosi 709 047,41 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 531 785,52 zł.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza