Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 412 812,60 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 326 121,95 zł i budżetu Państwa: 41 281,21 zł.

 wiejki