Od 01.01.2023 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek zajmuje się firma: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.