Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00 

Prowadzący Punkt: 
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek 

W PSZOK przyjmowane są m.in.:
a) papier i tektura, 
b) odpady opakowaniowe ze szkła, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) metale, 
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
h) zużyte opony, 
i) chemikalia, 
j) zużyte baterie i akumulatory, 
k) przeterminowane leki, 
l) odpady budowlano-remontowe (odpady budowlano-remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 2m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
m) odpady zielone. 

W PSZOK nie będą przyjmowane: 
a) zmieszane odpady komunalne, 
b) odpady zawierające azbest, 
c) części samochodowe, 
d) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie innego źródła niż gospodarstwo domowe.