Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne z gospodarstw domowych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) metale, w tym opakowania z metali,

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,

d) szkło, w tym opakowania ze szkła,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyte opony,

i) chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) przeterminowane leki,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie mogą być dostarczane do PSZOK w ilości do 2 m³ rocznie z jednego gospodarstwa domowego, prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym),

m) odpady niebezpieczne (np. opakowania po aerozolach, opakowania z resztkami środków ochrony roślin),

n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

o) tekstylia,

p) odzież.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zwierające azbest,

c) papa,

d) części samochodowe,

e) bioodpady,

f) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.