W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące zamówienia publicznego "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku", będącego częścią projektu pn.

"Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku