Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Przedszkola Samorządowego w Gródku o przedsionek wejściowy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Dane Zamawiającego

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

tel. 85 718 06 64, fax. 85 718 06 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie budynku stanowiącego siedzibę Przedszkola Samorządowego w Gródku, ul. Fabryczna 8, dz. nr ewid. 2093/4 obręb Gródek, o przedsionek wejściowy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane.

45111200-0 Roboty ziemne.

45262200-3 Fundamenty.

45320000-6 Izolacje.

45432130-4 Posadzka.

45262500-6 Ściany zewnętrzne.

45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa.

45260000-7 Dach – konstrukcja drewniana pokrycie.

45430000-0 Suche tynki.

45442100-8 Malowanie.

45443000-4 Elewacja.

45233250-6 Nawierzchnie – podest i pochylnia.

45421160-3 Balustrady.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do zapytania. Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest pomocniczy w celu sporządzenia kalkulacji własnej.

 

Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2020 r.

 

Termin płatności: 30 dni.

 

Warunki, jakie musi spełniać Wykonawca.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.

2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

4) Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

5) Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1-4 za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
o ich spełnieniu, według Załącznika nr 2.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

    - formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.

2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć następujące dokumenty:

 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania

Oferty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania;

- ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2020 r. do godz. 10:00, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na rozbudowę budynku stanowiącego siedzibę Przedszkola Samorządowego w Gródku o przedsionek wejściowy, nie otwierać przed 17 lipca 2020 r., godz. 10:00”, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres na adres wskazany w pkt 1 zapytania

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej oferty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1) dalej „RODO”,  działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16- 040 Gródek.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 857180664.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na wykonanie roboty budowlanej tj. rozbudowy budynku stanowiącego siedzibę Przedszkola Samorządowego w Gródku o przedsionek wejściowy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.  

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP i wydanego na ich podstawie zarządzenia Wójta Gminy Gródek w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z ustawy PZP i w/w Regulaminu.
 3. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 • przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu :
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Załączniki:
  • formularz ofertowy,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  • wzór umowy.

Zapytanie_ofertowe.pdf

Załącznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_Nr_2_-_oświadczenie.docx

Załącznik_nr_3_-_projekt_umowy.docx

Szczegóły postępowania (dokumentacja techniczna, przedmiary)