Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urząd

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Informacja

    "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" otrzymał pozytywna opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z powyższym wpisuje się go do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Uchwała nr 262/3622/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Informacja

    W dniu 27 września 2017 r. Rada Gminy Gródek Uchwałą Nr XXXIII/265/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020.

Informacja

Informacja

     Ukończono prace na przygotowaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gródek na lata 2016-2020. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z treścią dokumentu oraz zgłaszania ewentualnych uwag, poprzez zamieszczony poniżej formularz.
    Na Państwa uwagi czekamy do 15 września 2017 r.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Do pobrania:
Lokalny Program Eewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020-projekt
Formularz zgłaszania uwag

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

    W dniach 25 i 26 maja w Gminnym Centrum Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".
    Realizacja Projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
    Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, którego zadaniem będzie uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wymagających szczególnej interwencji oraz upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.
    Na spotkania konsultacyjne zaproszono radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz mieszkańców.
    Uczestnicy spotkań zapoznali się z zasadami tworzenia programu rewitalizacji, w ramach przeprowadzonej analizy SWOT określili słabe i mocne strony Gminy Gródek, problemy i ich przyczyny, wspólnie przedstawili propozycje przedsięwzięć możliwych do zrealizowania na obszarach wytyczonych do rewitalizacji.

Ogłoszenie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020

     W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badania ankietowe mają na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie Gminy oraz analizę potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczej.
    Zapraszamy do wypełnienia ankiety, Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/pJXzkX0x

Informacja

    W dniu 28 lutego 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło się spotkanie inauguracyjne z mieszkańcami Gminy Gródek poświęcone wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji. Przedstawiciel firmy Future Green Innovations S.A. omówił główne zagadnienia związane z rewitalizacją oraz wyjaśnił co to jest program rewitalizacji, jego cechy i elementy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami ze spotkania zamieszczonymi poniżej.

Do pobrania:
Prezentacja ze spotkania
Plakat
Ulotka
Materiały

Ogłoszenie

Gmina Gródek przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020

W dniu 13 lutego 2017 r. podpisano umowę z Future Green Innovations S.A. z siedzibą w Krakowie. Firma odpowiedzialna będzie za:

1. Organizację spotkania inauguracyjnego w Gminnym Centrum Kultury poświęconego wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji.
2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, w tym:
- Opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy Gródek,
- Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,
- Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji - na obszarze zdegradowanym Wykonawca zadania zorganizuje warsztat diagnozujący potrzeby mieszkańców gminy Gródek i badania ankietowe,
- Wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
- Cele rewitalizacji oraz kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,
- Listę planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami,
- Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do w/w przedsięwzięć,
- Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
- System wdrażania programu rewitalizacji,
- System monitoringu i oceny skuteczności działań.

3. Organizację spotkań konsultacyjnych w okresie KWIECIEŃ - MAJ z 4 grupami interesariuszy:
- Radni i sołtysi Gminy Gródek,
- Przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy,
- Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy,
- Społeczność lokalna/mieszkańcy Gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020 ma zostać opracowany do 31 lipca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gródek do udziału w spotkaniach poświęconych opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020.

Wójt Gminy Gródek
serdecznie zaprasza na spotkanie
dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek
na lata 2016-2020

Szanowni Państwo,
Rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia w gminie poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. To szansa na to, aby te obszary, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania.

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020 zapraszamy na spotkanie o następującym zakresie:
1. Rewitalizacja - podstawowe zagadnienia
2. System pracy nad Programem
3. Wytyczne wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
4. Zasady zgłaszania projektów rewitalizacyjnych
5. Dyskusja

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku, ul. Chodkiewiczów 2.

Ulotka informacyjna


Ogłoszenie

Gródek, 13 stycznia 2017 r.

RG.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020". Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Zamawiający:
Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
tel. 85 718 06 64
sekretariat@grodek.pl

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, zwanego dalej "Programem", wraz z przeprowadzeniem spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami interesariuszy oraz przeprowadzeniem prognozy oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 46 oraz 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

Więcej ...

Informacja

Gmina Gródek w dniu 7 grudnia 2016 r. podpisała umowę Nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z Województwem Podlaskim na realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".

Realizacja Projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łączna wartość projektu: 35 700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE: 27 310,50 zł.

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, którego zadaniem będzie uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wymagających szczególnej interwencji oraz upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

W ramach Projektu opracowany zostanie Program Rewitalizacji dla Gminy Gródek na lata 2016-2020. Przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami w celu przedstawienia założeń Programu i omówienia zagadnień związanych z pojęciem rewitalizacji.