Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2016 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urząd

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Ogłoszenie

Informacja

    17 maja 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło szkolenie zorganizowane w ramach Północnej Strategii Rozwoju Różnorodności Biologicznej pn.: "Bioróżnorodność szansą dla regionu" dofinasowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizatorem projektu jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.
    W panelu edukacyjnym uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych gminy, Radni Gminy Gródek, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej i Nadleśnictwa Waliły. W ramach szkolenia dr Witold Lenart przedstawił zagadnienia z zakresu: ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, zmian klimatu, zrównoważanego rozwoju i przyszłości rolnictwa w Polsce.

Ogłoszenie

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy - ogród
Formularz zgłoszeniowy - wieś

Plebiscyt Gazety Współczesnej na "Gminę Roku" oraz "Wójta Roku"!!!

    "Gmina Roku" - plebiscyt polega na wyłonieniu najlepiej zarządzanej zdaniem Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej gminy.

G Ł O S O W A N I E

1. Głosowanie za pomocą SMS Premium będzie trwało od 9 maja 2016r. do 25 maja 2016r. do godz. 23.59 poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 w treści wpisując gmina.25; Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

2. Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej www.wspolczesna.pl - poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk będzie trwało od 9 maja 2016r. do 13 maja 2016 r. do godz. 14.00;

3. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook - poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk będzie trwało od 9 maja 2016 r. do 13 maja 2016 r. do godz. 14.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.wspolczesna.pl/plebiscyt/gmina-roku,34145,t,id.html


    "Wójt Roku" - plebiscyt polega na wyłonieniu najlepiej zarządzających zdaniem Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej Samorządowców oraz przyznanie im nagród.

G Ł O S O W A N I E

1. Głosowanie za pomocą SMS Premium będzie trwało od 9 maja 2016r. do 25 maja 2016r. do godz. 23.59 poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 w treści wpisując wojt.73; Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

2. Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej www.wspolczesna.pl - poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk będzie trwało od 9 maja 2016r. do 13 maja 2016 r. do godz. 14.00;

3. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook - poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk będzie trwało od 9 maja 2016 r. do 13 maja 2016 r. do godz. 14.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.wspolczesna.pl/plebiscyt/wojt-roku,34153,t,id.html

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA INFORMACYJNE

pt. "Możliwości finansowania działań w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej i wsparcia inwestycji lokalnych 2014-2020 na terenie LGD Puszcza Knyszyńska"

    Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl bezpłatnych szkoleń informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności obszaru LGD Puszcza Knyszyńska. W ramach spotkań omówione zostaną działania konkursowe w ramach planowane w ramach LSR Puszcza Knyszyńska (PROW, EFS, EFRR) umożliwiające zrealizowanie projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wypromowania obszaru LGD.

    W szczególności zapraszamy: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze dziesięciu gmin LGD Puszcza Knyszyńska.

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Omówienie celów oraz odpowiadającym im przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020.
2. Prezentacja harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach LSR, w szczególności na lata 2016-2017.
3. Omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów przewidzianych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska: kto może ubiegać się o dofinansowanie, zakres projektów, planowane kwoty wsparcia.

Do pobrania:
Harmonogram szkoleń w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Konkurs "PODWÓRKO NIVEA"

    Zapraszamy do oddania głosu w konkursie "PODWÓRKO NIVEA". Do wygrania Place zabaw, w skład których wchodzą m. in. z: multi zestaw wspinaczka, zjeżdżalnia z tunelem, piaskownica z daszkiem, huśtawka ważka, kiwak dwuosobowy, skakanka, gra klasy, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzeola z siedziskami, huśtawka bocianie gniazdo, kosz do segregacji odpadów, ławki oraz stojak rowerowy.

Na terenie Gminy Gródek głosować można na dwie lokalizacje:
Gródek, przy ul.Szkolnej oraz Królowy Most.

      Głosy oddawać można codziennie, poprzez strone internetową http://nivea.pl/podworko, w okresie od 5 maja 2016 r. do 30 czerwaca 2016 r.
    Jeden adres e-mail może oddać jeden głos.

Ogłoszenie

Gródek, dnia 5 maja 2016 r.

Wójt Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

OŚ.041.1.2016

ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

    Wójt Gminy Gródek informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi obejmującej załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gródek w ramach zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w dziedzinie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek", o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

POL-AZBEST Justyna Prus-Woroszyło
15-186 Białystok, ul. Stefana Jaracza 28

za cenę:
288,36 zł brutto
za załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg materiałów zawierających azbest

więcej ...

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY GRÓDEK

    Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, celem umożliwienia mieszkańcom oraz osobom prawnym wypowiedzenia się co do zawartych zapisów.
    Regulamin utrzymania czystości i porządku jest aktem prawa miejscowego określającym m. in. obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Reguluje także kwestie związane z rodzajem i minimalną pojemnością pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie, a także wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.
    Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Urzędu tj. do dnia 19 maja 2016 r. na piśmie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@grodek.pl

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek w załączniku.

Gródek, dnia 5 maja 2016 r.

Ogłoszenie

MOBILNA SZKÓŁKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GMINIE GRÓDEK ZAPRASZA NA: DZIEŃ EKOLOGII

Program Rodzina 500+

Ogłoszenie

    Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców.
Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

UCHWAŁA NR XIV/120/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139) uchwala się, co następuje.
§ 1.1. Na okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek w wysokości:
1) 2,65 zł (dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %;
2) 4,94 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto za 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %.
2. Taryfy wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT. § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług w tym pobór opłaty powierza się Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gródek.

PRZEWODNIOCZĄCY
Rady Gminy

/-/ Wieczysław Gościk

Do pobrania:
Uchwała NR XIV/120/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Informacja

    W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2016 r., znak: HK.HK.4410.27.2016 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy Gródek
/-/ Wiesław Kulesza

INFORMACJA Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016 r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
1) Punkt w Białystoku - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Białostockiej - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Łapach - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

II. Trzy punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, Fundacja "SPE SALVI" w Białymstoku. Punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów gmin, w których pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Kościelnym - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.
2) Punkt w Choroszczy - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michałowie - budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

We wszystkich wyżej wymienionych punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek od 11:00 do 15:00,
Wtorek od 9:00 do 13:00,
Środa od 9:00 do 13:00,
Czwartek od 9:00 do 13:00,
Piątek od 9:00 do 13:00,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

STAROSTA
Antoni Pełkowski

Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Forma zaświadczenia lekarskiego jako dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP została przyjęta w ustawie jako zasada. Niemniej przepisy ustawy przewidują również papierową formę zaświadczeń lekarskich.
    Zatem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych rolników, zaświadczenia lekarskie będą wystawiane:
- na formularzu ZUS - ZLA, na dotychczasowych zasadach,
- wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego,
- wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.
    Wobec powyższego ubezpieczony (rolnik, domownik) w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 20l7 r. powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej. Takie zaświadczenie ubezpieczony powinien dostarczyć do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU ŚWIADCZEŃ
mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

Ogłoszenie

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2015"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

"Estetczna posesja - Ogródki 2015"

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej
I miejsce: Jerzy Klik, Waliły-Stacja
II miejsce: Bożena Szeremeta, Waliły-Stacja
III miejsce: Władysława Siedlecka, Gródek ex aequo Irena Kardasz, Gródek

w kategorii: RELAKS WŚRÓD ZIELENI
za stworzenie w ogrodzie przytulnego kącika wypoczynkowego
I miejsce: Walentyna Trochimczyk, Gródek
II miejsce: Adam Woronowicz, Pieszczaniki
III miejsce: Dorota Dudko, Gródek ex aequo Anna Wspaniała, Zubry

w kategorii: DEKORACJE Z CHARAKTEREM
za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I miejsce: Jarosław Suproń, Skroblaki
II miejsce: Marta Joanna Budnik, Waliły-Stacja
III miejsce: Włodzimierz i Eugenia Tarasewicz, Waliły-Dwór

w kategorii: RÓŻANY RAJ
za pielęgnację i wyeksponowanie róż w ogrodzie
I miejsce: Anna Chrzanowska, Gródek
II miejsce: Halina Matejczuk, Gródek

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych odmian roślin
I miejsce: Matwiejczyk, Zarzeczany

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:

w kategorii: Barwne kompozycje
1. Katarzyna Popławska, Kołodno

w kategorii: Ogród wiejski
1. Irena Grycuk, Kołodno
2. Stefan Grześ, Pieszczaniki
3. Anna Woronowicz, Pieszczaniki

w kategorii: Wodne królestwo
1. Eugenia Gruszewska, Nowosiółki

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Waliły-Stacja: sołtys Pani Joanna Sołowiej

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Joanna Sołowiej

Podziękowania:
1. Chomontowce - Sławomir Lewczuk
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Nowosiółki - Eugenia Gruszewska
6. Pieszczaniki - Anna Woronowicz
7. Skroblaki - Michał Naliwajko
8. Zarzeczany - Anna Gogiel
9. Zubry - Mieczysław Kazberuk

Sponsorami nagród w konkursach s?:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
3. Nadleśnictwi Waliły,
4. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Białoruskie smaki Podlasia

    Zapraszam do objerzenia promującego filmu z cyklu "Białoruskie smaki Podlasia" nagranego na terenie gminy Gródek. J ego bohaterami są Pani Dorota Sulżyk i jej pracownia artystyczna "Sunduk", a także Pani Grażyna Szeremeta z Bielewicz prezentująca przepis na tradycyjne danie jakim z pewnością jest kutia. Film jest dostępny na kanale youtube:

Ogłoszenie

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Ogłoszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 31 lipca 2015 r. uchwałą Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
    Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Załączniki:
Plan miejscowy Załuki po uchwaleniu-tekst
Załuki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Załuki plan opublikowany-25 08 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.