Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Azbest 2014

Gródek, dnia 16 kwietnia 2014 r.

OŚ.041.2.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

     Wójt Gminy Gródek informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi jaką jest demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gródek w ramach zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w dziedzinie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek", o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

"CZYŚCIOCH" Sp. z o.o.
ul. Kleeberga 20
15-691 Białystok

(szczegóły ...)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Gródek, dnia 14 kwietnia 2014 r.

RG.042.4.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego
Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
tel. 85 718 06 64, fax. 85 718 06 84
e-mail: sekretariat@grodek.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gródek.
Zakres prac obejmuje wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej w obrzeżu z palisady betonowej oraz dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń:
- rower podwójny;
- orbitrek;
- biegacz podwójny;
- wahadło podwójne;
- wioślarz;
- wyciskanie siedząc podwójne. (więcej ...)

Do podrania:
Projekt budowlany
Przedmiar robót

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Do podrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodzica

ZAKAZ WYPALANIA TRAW WYPALANIE TRAW JEST NIELEGALNE I SZKODLIWE !

     Wiosenne porządki i prace polowe to wzmożony czas prowadzenia na łąkach, pastwiskach, terenach przydrożnych, trzcinowiskach i szuwarach wypalania traw. Stanowi to poważne zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi.

Wypalanie traw prowadzi do:
- wyjaławiania gleby - wysoka temperatura powoduje zamieranie roślinności i organizmów glebowych odpowiedzialnych za jej żyzność i równowagę biologiczną.
- zabijania roślin i zwierząt - od płomieni giną zarówno drobne organizmy takie jak owady, płazy, gady, a także ptaki gniazdujące na danych terenie, jak i większe zwierzęta. Wypalanie traw powoduje trwałe uszkodzenie roślinności i utrudnia jej możliwości regeneracyjne.
- zanieczyszczenia atmosfery - w trakcie procesu spalania do atmosfery dostają się substancje szkodliwe, w tym dwutlenek węgla i siarki oraz węglowod ory aromatyczne, rakotwórcze dla ludzi i śmiercionośne dla przyrody.
- niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia - wypalanie traw może zagrażać bezpośrednio człowiekowi, gdy ogień pojawi się w pobliżu miejsc zamieszkania, tras ruchu drogowego czy terenów leśnych.

SANKCJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYPALANIA TRAW

     Wypalanie traw w świetle obowiązujących w polskim prawie przepisów jest przestępstwem. Proceder ten uznany jest za zjawisko powodujące zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin oraz prowadzi do negatywnych zmian w środowisku.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- art. 124 - "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".
- art. 131 - "Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny".

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
- art. 30 ust. 3 - "W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
- art. 163 - "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".
- art. 164 - "Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

"Nie daj się wkręcić"

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprzątniętych nawierzchniach, ze schodów bez barierek zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano pod hasłem: "Upadek to nie przypadek".

Do Pobrania:
Pełna treść listu Prezesa KRUS

Ogłoszenie

     Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

     Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

Ogłoszenie

     Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Gródek przez organizacje pozarządowe:
- obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych,
- w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.

OGŁOSZENIE

     Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku uprzejmie informuje, iż od 01.03.2014 roku będą obowiązywały nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

NazwaCena netto
w zł/m2
Cena brutto
w zł/m2
dostawa wody2,322,51
odprowadzanie ścieków4,404,75

"ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"

     Od października 2013 Fundacja Eco Textil rozpoczyna realizację nowego programu "ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO". Skorzysta z niego 20 potrzebujących miesięcznie.
     Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawny. Na ich zakup możliwe jest dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podania na ten cel można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
     Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych które potrzebują takich rowerów.
     W pierwszej kolejności pomoc przekażemy dzieciom, które takie dofinansowanie otrzymają. Nasza Fundacja deklaruje pokrycie części kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta. W drugiej kolejności będziemy w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

Wymagane dokumenty:
- Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny ( prosimy o podanie wieku dziecka, wzrostu oraz wagi dziecka, opisanie ogólnej sytuacji życiowej, informację z jakiej instytucji otrzymali wiedzę o programie Rower dla Niepełnosprawnego, oraz pozostawienie danych kontaktowych - adres i numer telefonu)
- W przypadku dofinansowania przyznanego przez PCPR lub MOPS prosimy o przesłanie kopii stosownej decyzji
- Orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:
Osoba otrzymująca rower zobowiązuje się:
1. Używać przedmiotu darowizny wyłącznie na potrzeby własne.
2. Nie przekazywać roweru na rzecz innych osób lub podmiotów.
3. Dbać i utrzymywać rower w sposób należyty, tak aby mógł on jak najdłużej pełnić swoje funkcje.
4. Nie usuwać z przedmiotu darowizny oznaczeń Fundacji oraz dbać o ich należytą widoczność.
5. Osoba otrzymująca rower wyraża zgodę na publikację zdjęć z przekazania rower w mediach oraz na stronie internetowej www.ecotextil.pl.

Informacja

     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 r. należy wnieść bez wezwania do 15 marca 2014 r. na rachunek Urzędu Gminy Gródek: BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010.

Kolejne opłaty należy uiszczać w terminach:
1) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
2) za III kwartał do 15 września danego roku;
3) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

     Przypominam, iż w przypadku zmiany danych (np. ilości osób tworzących gospodarstwo domowe) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ogłoszenie

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r.

    Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Treść rozporządzenia (w formacie *.pdf)

"Niewykluczeni bo aktywni 50+"

    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum od stycznia 2014 r. rozpocząła realizację prjektu "Niewykluczeni bo aktywni 50+". Projekt adresowany jest do 50 osób zamieszkujących teren woj. podlsakiego, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności czy przemocy, w szczególności do osób zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, kolneński (min. 50% uczestników).
    Więcej informacji na: http://www.frdl.bialystok.pl/projekty/721-50/721-50.htm

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS I ICH DOMOWNIKÓW

    Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie "Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" osoby, które:
1. są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika,
2. zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys mieszkańców,
3. chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.

W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:
1. kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,
2. kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,
3. Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,
4. Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,
5. Monter/ka urządzeń energii odnawialnej.

Gwarantujemy:
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- materiały szkoleniowe,
- catering podczas zajęć.

REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA
Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info lub pod nr telefonu: 85-652-61-07
Biuro Projektu: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)
ul. Rynek Kościuszki 2 15-091 Białystok

Ogłoszenie

     Wójt Gminy Gródek ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Gródek przez organizacje pozarządowe:
- obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych,
- w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.

Informacja

     W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 7 stycznia 2013 r., znak: HK.530-1-8-1/14 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

     Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Gródek określa corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania dla:
1) właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
     Z uwagi na powyższe, zapraszam w/w podmioty do zapoznawania się z projektem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2014 r." oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres sekretariat@grodek.pl, bądź pisemnie na adres Urząd Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek w terminie do dnia 20 lutego 2014 r.
     Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy w/w podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

     Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to marka, pod którą kryje się profesjonalizm i wysoki poziom usług oraz sukces osiągany przez jego członków. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu jest prestiżowa nagroda przyznana Hotelowi Anders**** Resort & SPA w Starych Jabłonkach.
     Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013 organizowane przez Hotel Anders należący do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej uznano za Imprezę Roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i TVP. Nagrodę z rąk Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata odebrali Andrzej Dowgiałło, prezes Grupy Anders oraz Tomasz Dowgiałło - dyrektor generalny Hotelu Anders. Uroczysta Gala Mistrzów Sportu relacjonowana na żywo przez TVP odbyła się w sobotę, 11. stycznia w Warszawie.
     Organizacja Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej to prawdziwy sukces organizatorów. Od 1 do 7 lipca 2013 do walki stanęło 96 duetów męskich i żeńskich, w tym 7 z Polski. I choć Polakom nie udało się stanąć na podium, doskonale sprawdzili się jako gospodarze.
     Dla uatrakcyjnienia imprezy przewidziano nietypowe propozycje, na przykład po raz pierwszy raz w historii rozegrano mecz pokazowy na boisku położonym na wodzie!
     To wszystko w niewielkiej miejscowości w powiecie ostródzkim liczącej sobie zaledwie 800 mieszkańców. Stare Jabłonki w pierwszym tygodniu lipca przeżyły prawdziwe oblężenie. Podczas turnieju na trybunach dwóch stadionów na zasiadło ponad 12 tys. widzów. Łącznie przez Mistrzostwa przewinęło się ok. 100 tysięcy osób. Relacje sportowe zdawało 300 dziennikarzy z całego świata, a transmisje telewizyjne można było obejrzeć w ponad 120 krajach, co zapewniło dostęp do nich około 2 miliardom widzów.
     Organizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej na Mazurach stanowi niezwykłą promocję regionu i stanowi niewątpliwy sukces Grupy Anders.

Wyniki konkursów "Estetyczna posesja - Ogródki 2013"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2013"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2013"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: Jan Ptaszyński - Podozierany
II miejsce: Anastazja Krasucka - Chomontowce
III miejsce: ex aequo Anna Gryko - Gródek oraz Adam Woronowicz - Pieszczaniki

w kategorii: ZAGOSPODAROWANIE MAŁEJ PRZESTRZENI
I miejsce: Maria Sjargi - Gródek

w kategorii: ZAGOSPODAROWANIE DUŻEJ PRZESTRZENI
I miejsce: Anna Petelska - Zarzeczany

w kategorii: OWOCOWY RAJ
I miejsce: Jan Michalczuk - Waliły-Stacja

w kategorii: OGRÓD PRZYJAZNY TURYSTOM
I miejsce: Eugenia Gruszewska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Beata Lisowska - Waliły

w kategorii: EKOLOGICZNY ZAKĄTEK
I miejsce: Sergiusz Seweryn - Gródek

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:
1. Agata Gierasimiuk
2. Irena Grycuk
3. Katarzyna Popławska
4. Marta Budnik
5. Nina Karawajczyk

Podziękowania
1. Nadzieja Owieczko
2. Władysława Kowiejsza
3. Piotr Sewastianik
4. Jarosław Białobrzewski
5. Andrzej Kruk
6. Danuta Jasiukowicz
7. Sławomir Abramowicz
8. Elżbieta Korszun
9. Maria Popławska
10. Lena Grześ
11. Anna Sitkiewicz
12. Anna Woronowicz
13. Halina Bujko
14. Wieczysław Lisowski
15. Walentyna Gogiel

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2013"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Chomontowce: Sołtys Sławomir Lewczuk

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Katarzyna Rogacz - sołtys wsi Pieszczaniki

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Trochimczuk Krystyna
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Królowy Most - Iwona Przezdemska
6. Nowosiółki - Eugernia Gruszewska
7. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
8. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap".

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Centrum Informacji NATURA 2000

Badanie satysfakcji i potrzeb użytkowników korzystających
z informacji statystycznych w roku 2013

     Uprzejmie informujemy, że w październiku i listopadzie br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza - Badanie satysfakcji i potrzeb użytkowników korzystających z informacji statystycznych w roku 2013.
     Badanie kierowane jest do odbiorców informacji statystycznych: przedstawicieli administracji, nauki, mediów, odbiorców indywidualnych. W dniach 1.10-30.11 br. na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl zostanie udostępniona krótka ankieta do samodzielnego wypełnienia. Można będzie również bezpłatnie skorzystać z wyznaczonego komputera w Informatorium urzędu statystycznego.

Zapraszamy, badanie jest anonimowe!

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert MALUCH 2013 - edycja 2

     Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH", zwanego dalej "Programem" - konkurs "MALUCH 2013 - edycja 2".
Pełna treść ogłoszenia

Odpowiedzialna i właściwa opieka nad zwierzętami

     Zgodnie z § 6 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2013 r." Urząd Gminy Gródek rozpoczął edukację mieszkańców Gminy Gródek w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

Wprowadzenie do przepisów o ochronie zwierząt

Przepisy o ochronie zwierząt są jasne i jednoznaczne - reguluje je ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.).
I. Art. 1 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy mówi:
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"
;
II. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, natomiast przez "humanitarne traktowanie zwierząt" - rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;
III. Każdemu zwierzęciu należy zapewnić "właściwe warunki bytowania" czyli zapewnić zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku;
IV. Przez "zwierzęta domowe" - rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
V. Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy:
     1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
     2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Ogłoszenie

Uwaga!!!

      Informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz §20 i §21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek przyjętego uchwałą Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gródek z dnia 26 października 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek:
      "§20. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).
      §21.1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.
      2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20."

      Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców wzywam wszystkich właścicieli psów do stosowania wytycznych zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

      Niewykonanie obowiązków określonych w regulaminie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy, podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

      Uprzejmie informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Cz. Hołdyński, 2012, która mam nadzieję będzie stanowić podstawę do inicjowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, w zakresie badań, edukacji społeczeństwa, jak też w działaniach praktycznych.

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

     Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę a opieka niani zbyt obciąża budżet domowy, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica.

więcej ...