Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

        Informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Gródek (pokój nr 4) w terminie - od 1 września do 15 września 2015 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich - do 15 października 2015 r.
        Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 456 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto za miesiąc sierpień.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

OGŁOSZENIE o sprzedaży kontenerów KP 7

     Niniejszym, na podstawie § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r., Nr 114, poz. 761) w zw. z § 8 ust. 1 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek (dalej: Zarządzenie), Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, iż posiada do sprzedaży 60 sztuk metalowych kontenerów KP 7 o wadze około 650 kg/szt.
    Kontenery były użytkowane przez okres od kilkunastu lat i znajdują się w różnym stanie technicznym i są przeznaczone do złomowania.

    Kontenery można oglądać w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek w dniach poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.00.

    Zainteresowanych zakupem kontenerów KP 7, prosimy o składanie oferty w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 - 040 Gródek w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r.
    W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej cenie, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Do pobrania:
Umowa
Formularz ofertowy

Mirosław Gryko
Kierownik KZB

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO DLA WYBORU SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA MIELESZKI

    Na podstawie uchwały Nr IX/78/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieleszki informuję, iż Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2015 r. (niedziela) o godz. 14,00 w Świetlicy w Mieleszkach z proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności przez Wójta Gminy Gródek (lub upoważnioną przez niego osobę).

2) Przeprowadzenie przez Wójta Gminy Gródek (lub upoważnioną przez niego osobę) wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej poprowadzi obrady.

3) Wybór komisji skrutacyjnej.

4) Przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną wyborów Sołtysa:
a) przyjęcie zgłoszeń nieograniczonej liczby kandydatów,
b) przygotowanie kart do głosowania,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) ustalenie wyników głosowania,
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.

5) Przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną wyborów Rady Sołeckiej:
a) ustalenie przez Zebranie Wiejskie liczby członków Rady Sołeckiej (zgodnie ze Statutem Sołectwa Mieleszki Rada Sołecka może składać się z 3-5 członków),
b) przyjęcie zgłoszeń nieograniczonej liczby kandydatów,
c) przygotowanie kart do głosowania,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ustalenie wyników głosowania,
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.

UWAGA:
1. O ile we wskazanym powyżej terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 30% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

2. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określi Wójt na podstawie Rejestru Wyborców Gminy Gródek według stanu na dzień 14 sierpnia 2015 r.

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania (stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania).

4. Organizacja wyborów, odrębnie - dla wyboru Sołtysa oraz dla wyboru Rady Sołeckiej, zapewniająca tajność i bezpośredniość głosowania, jest zadaniem przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej.

5. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający uczestnikom tajne oddanie głosu.

6. Uczestnik wrzuca kartę do głosowania w obecności Komisji Skrutacyjnej.

7. Na karcie do głosowania głosujący pozostawiają nie skreślone nazwiska wybranych przez siebie kandydatów.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Nieważne są głosy w przypadku:
a) skreślenia wszystkich kandydatów;
b) pozostawienia więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

Gródek, dnia 5 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
Wiesław Kulesza

KOMUNIKAT

    Wojewódzki Inspektorat Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 13.05.2015 r. o szkodliwości, identyfikacji i metodach zwalczania barszczu Sosnowskiego

Ulotka informacyjna barszcz Sosnowskiego

Ogłoszenie

    Latem zeszłego roku, w dniach 24-30 czerwca, na terenie gminy Gródek stwierdzono pierwszy przypadek występowania wisusa afrykańskiego pomoru świń u dzików, natomiast 24 lipca zeszłego roku stwierdzono pierwotne ognisko afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie w miejscowości Zielona u świń, co doprowadziło do odebrania i uśmiercenia trzody chlewnej od wielu rolników z terenu naszej gminy. Do dnia dzisiejszego odczuwalne są skutki pojawienia się wirusa. Gmina Gródek objęta jest programem bioasekuacji mającym na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) ze zwierząt dzikich na zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia i pomiędzy stadami.
    Program wszedł w życie 29 kwietnia 2015 r. i obowiązuje w gospodarstwach utrzymujących świnie położonych na obszarze gminy Giby i Sejny w powiecie sejneńskim, Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim, Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim oraz Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.
    Rezygnację z produkcji trzody chlewnej zapowiedziało 277 gospodarstw (tj. ok. 18 proc. gospodarstw objętych tym programem). Gospodarstwa, które zgłosiły gotowość kontynuacji produkcji trzody w tym regionie będą szczegółowo kontrolowane przez służby weterynaryjne. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, od rolników zostanie wykupione ponad 5,8 tys. sztuk świń. Inspekcja weterynaryjna ocenia, że w strefie objętej programem bioasekuracji jest ok. 1,8 tys. gospodarstw, w których rolnicy hodują ok. 35 tys. sztuk trzody.

    Wymagania dotyczące bioasekuracji.

    Świnie muszą być utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach, jednak dopuszczalny jest także chów w systemie otwartym. W przypadku utrzymania świń w systemie otwartym (wybiegi) należy ogrodzić gospodarstwo podwójnym płotem o wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem. Gospodarstwo takie musi także wprowadzić program monitorowania i zwalczania gryzoni oraz przeprowadzać okresowo zabieg dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku). W każdym gospodarstwie należy prowadzić rejestr środków transportu, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń gdzie utrzymywane są świnie. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu chlewni przed dostępem zwierząt domowych. Ponadto należy zapewnić osobom obsługującym świnie odzież i obuwie ochronne. Osoby obsługujące świnie powinny pracować na jednej fermie i nie mogą posiadać własnych świń. Do chlewni zabrania się wchodzić osobom postronnym.

Gospodarstwa, które spełnią opisane wymogi będą mogły utrzymywać świnie.

Rezygnacja z hodowli świń

    Posiadacze utrzymujący świnie na ww. obszarach, którzy nie dostosowali gospodarstw do wymogów do 29 maja 2015 roku mogli złożyć oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Takiemu posiadaczowi przysługuje odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensata wypłacana corocznie do 31 grudnia 2018 roku. Do tego też okresu rolnik nie będzie mógł utrzymywać świń w gospodarstwie. Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w drodze rozporządzenia (wstępnie przewidziano rekompensatę na poziomie 100 zł za sztukę średnioroczną). Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR wraz z kopią decyzji powiatowego lekarza w terminie do dnia 29 lipca 2015 roku.

Urzędowy zakaz utrzymywania świń

    Posiadacze zwierząt, którzy w terminie do dnia 29 maja 2015 roku nie złożyli oświadczenia o nie spełnieniu wymagań określonych w programie, a podczas kontroli inspekcji weterynaryjnej okaże się, że gospodarstwo nie jest dostosowane do wymogów, nastąpi wydanie decyzji nakazującej zabicie świń oraz zakaz utrzymywania ich w terminie do 31 grudnia 2018 r. Gospodarstwom takim przysługiwać będą odszkodowania za ubite zwierzęta, ale nie otrzymają dopłaty z tytułu rekompensat.
    Dotychczas wykryto na terenie Polski 65 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz 3 ogniska u świń - wszystkie w Podlaskiem. Pierwszy przypadek ASF w naszym kraju stwierdzono w połowie lutego 2014 r.
    W ramach ograniczenia populacji dzika Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 20 marca br. podjął uchwałę o podpisaniu umów na odstrzał (w ilości 500 dzików do 30 czerwca br.) z 34 kołami łowieckimi i Nadleśnictwem Supraśl. Umowy zostały podpisane 24 marca br. i dały myśliwym możliwość zmiany wysokości tzw. limitów, czyli liczby sztuk dzika do odstrzału w konkretnych obwodach łowieckich. Do dnia 18 czerwca br., zarząd województwa dokonał takich przesunięć na 25, nastepnie na kolejne 20 dzików. Przesunięte sztuki zostały podzielone między pozostałe koła łowieckie, które wyraziły chęć przejęcia dodatkowych egzemplarzy dzika do odstrzału. Z sprawozdań z dnia 23 czerwca 2015 r., jakie Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku przedstawia urzędowi marszałkowskiemu, wynika, iż w ramach ww. umów zastrzelono 353 dziki.

LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

Szanowni Rolnicy !
    Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.
    W roku 2014 odnotowano ponad 20 poważnych wypadków. Dwa z nich przyniosły śmierć poszkodowanym, a kilkanaście osób zostało inwalidami. Wśród poszkodowanych było dwoje dzieci. Najwięcej wypadków zdarzyło się podczas przewożenia pasażerów w miejscach niebezpiecznych takich jak: przyczepy załadowane i puste, błotniki, stopnie wejściowe, czy belki maszynowe ciągników, dyszle przyczep i pomosty kombajnów oraz usuwania awarii tzw. zapchań, czy regulacji włączonych maszyn, szczególnie pras rolujących.

    Aby uniknąć podobnych nieszczęść należy:
- doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do prac żniwnych do dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu,
- stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
- bezpiecznie przewozić osoby pracujące przy żniwach z i na pole, na przykład samochodem osobowym lub rowerem,
- zapewnić dzieciom opiekę dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom w pracy na polu,
- zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
- nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu.

    Apeluję by szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież do lat 15. Jeżeli ich pomoc jest niezbędna w Państwa gospodarstwie, to tylko przy takich pracach, które mogą wykonać za względu na swoje warunki fizyczne i psychiczne. Nie powinny one samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy. Wszystkie podjęte działania zapobiegawcze pozwolą uniknąć wypadków przy pracach żniwnych.

    W lipcu i sierpniu pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzą, już po raz kolejny w ciągu ostatnich lat Państwa gospodarstwa. Proszę ich się nie obawiać, bo przychodzą do państwa jako doradcy mający za zadanie pomóc, doradzić i pokazać jak można poprawić bezpieczeństwo pracy w Państwa gospodarstwie. Jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie "Żniwa mogą być bezpieczne", którego regulamin zamieszczamy w zakładce.

Regulamin konkursu "Żniwa mogą być bezpieczne"

Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
Marek Aleksiejuk

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
    Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi obecnie ogólnopolskie badanie wśród osób seropozytywnych dotyczące ich opinii na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS oraz ich potrzeb i oczekiwań w obszarze wsparcia pozamedycznego. Ankieta jest anonimowa.
    Celem badania jest ocena przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS oraz działań na rzecz osób żyjących z HIV w latach 2013-14 w odniesieniu do Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
    Badanie realizowane jest w ramach projektu Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014 (program "Obywatele dla Demokracji", finansowany ze środków EOG).
    Więcej informacji o badaniu znajduje się na stronie internetowej Społecznego Komitetu ds. AIDS www.skaids.org

Gmina Gródek w opinii swoich mieszkańców

      Szanowny Panie/Szanowana Pani,
Gmina Gródek przystąpiła do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020". Celem strategii jest określenie kierunków rozwoju gminy i zaplanowanie możliwości efektywnego finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.
Jedną z kilku zaplanowanych form pozyskania informacji o gminie są badania ankietowe mieszkańców.
Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do przygotowania dokumentu. Pana/Pani udział w badaniu jest niezwykle ważny, gdyż pozwoli grupie roboczej oraz ekspertom i władzom gminy dostosować projektowane kierunki rozwoju gminy do potrzeb zamieszkującej ją społeczności.

      Zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Strategią. Wyrażam głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa opinii pozwoli na sformułowanie strategii możliwie bliskiej oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy
Wiesław Kulesza

Do pobrania:
Formularz ankiety

      Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej dostarczenie do dnia 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) na jeden z poniższych sposobów:
a) do Urzędu Gminy Gródek (sekretariat urzędu),
b) w wersji elektronicznej na adres: strategiagrodek@projecto.com.pl


Ogłoszenie

      W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!
      Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
      800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
      116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 - 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
      800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.
      800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
      112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Informacja

      Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 02.07.2015 r., nr HK.HK.4410.311.2015, w sprawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuję, że woda z wodociągu publicznego: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

ZAPRASZAMY NAD ZALEW W ZARZECZANACH

      Od 22 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., nad zalewem w Zarzeczanach, trwa sezon letni, który obfituje w atrakcje. Turyści i mieszkańcy gminy mogą opalać się na specjalnie utworzonej piaszczystej plaży lub molo, a także odpocząć w cieniu drewnianej wiaty, gdzie znajduje się obszerne palenisko, oraz stoły z siedziskami, niezbędne do wspólnego biesiadowania. Amatorzy aktywnego wypoczynku mają szeroki wachlarz możliwości spędzenia wolnego czasu na dostępnych obiektach infrastruktury turystycznej i sportowej, takich jak: kąpielisko strzeżone (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, soboty i niedziele 9-17), boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej i siłownia na świeżym powietrzu. Na najmłodszych czeka nowo wybudowany plac zabaw. Zalew to także wymarzone miejsce dla wędkarzy, gdyż jego wody bogate są w karpie, amury i szczupaki. Turystom, którzy zechcą skorzystać z wypoczynku na terenie zalewu w Zarzeczanach oferujemy możliwość skorzystania z sanitariatów znajdujących się w budynku socjalnym, oraz z parkingu samochodowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów Gmina Gródek dba o czystość i estetykę zalewu i dokonuje największych starań, aby odwiedzająca Nas liczba gości stale rosła.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!
    Serdecznie zapraszamy do współtworzenia galerii zdjęć terenów Gminy Gródek. Jeżeli posiadacie Państwo materiały fotograficzne ukazujące interesujące miejsca w naszej Gminie, lub po prostu piękno Ziemi Gródeckiej, jej faunę i florę, zachęcamy do podzielenia się nimi na naszej stronie internetowej www.grodek.pl. Podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail: info@grodek.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Gródek pok. nr 7. Każde umieszczone na stronie zdjęcie zostanie opatrzone podpisem zawierającym dane autora. Jednocześnie najpiękniejsze zdjęcia zostaną wykorzystane w publikacjach o gminie Gródek przyczyniając się w ten sposób do jej promocji.

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Informacja

      Po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 8 czerwca 2015 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku rekreacyjno - retencyjnym w Zarzeczanach oraz wyników wizualnego nadzoru wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli przez organizatora, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku pismem z dnia 16 czerwca 2015 r., znak: HK.4411.32.2015, poinformował Urząd Gminy Gródek, iż w/w woda spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Nabór do projektu w ramach RPOWP 2014-2020

     Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Szukaj pracy z EURES

    Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przystąpiła do sieci EURES. Sieć ta oferuje usługi osobom poszukującym pracy na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza granicami własnego kraju, wspiera mobilność zatrudnienia na poziomie międzynarodowym.
    EURES ułatwia swobodny przepływ pracowników poprzez: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.
    Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy oraz pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
    Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do PWK OHP w Białymstoku, kontakt: asystent EURES p.o doradcy EURES - Agnieszka Kruszewska, tel. 85 651 61 87, e-mail: a.kruszewska@ohp.pl

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wyniki STMiG TEST-COOPERA
Sprawozdanie STMiG

Ogłoszenie

Dni otwarte galeria

Ogłoszenie

Informacja

Informacja

      Od dnia 26.01.2015 r. na terenie Gminy Gródek rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach Projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nr POIG.08.03.00-20-218/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
      Spotkania odbywają się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach - dla Beneficjentów zamieszkałych w Załukach, Waliłach- Dworze, Pieszczanikach, Kołodnym i Słuczance oraz w Zespole Szkół w Gródku i Gminnym Centrum Kultury dla beneficjentów z pozostałych miejscowości objętych Projektem. W ramach 4 - dniowych szkoleń Beneficjenci nauczą się podstawy budowy i obsługi komputera, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych i korzystania z Internetu oraz otrzymają certyfkat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniach mają zapewnione materiały promocyjne i szkoleniowe oraz poczęstunek w formie bufetu - kawa, herbata, napoje, ciastka. Planowany termin ukończenia szkoleń to połowa marca br.
      Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zakończenie wszystkich prac związanych z budową sieci dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych planowana jest na koniec lipca 2015 r.

Informacja

      W dniach 28-29.01.2015 r. podmiot wyłoniony w ramach zapytania ofertowego wykonał montaż zabawek w ramach Projektu pn. " Budowa placu zabaw w Załukach" w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
      Na terenie będącym własnością Gminy Gródek, gdzie obecnie mieści się siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, prowadzona przez Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" z inicjatywy Sołtysa wsi Załuki i Podzałuki, mieszkańców, władz Stowarzyszenia i dzięki przychylności Wójta Gminy Gródek postanowiono wybudować plac zabaw. W ramach zadania zamontowano tam hustawkę podwójną, karuzelę, wieżę ze zjeżdżalnią, dwa bujaki na spężynie, belkę balansującą oraz domek dla dzieci.
      Łączna wartość projektu na podstawie umowy o przyznanie pomocy wynosi 21 309,75zł, w tym kwota 13 860,00zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
      Wybudowany plac zabaw będzie służył zarówno uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, jak i dzieciom z okolicznych miejscowości, zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji.

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.