Nasza strona uzywa plików cookies, by ulatwic korzystanie z serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzedu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

Zaproszenie

    Dzielnicowy Posterunku Policji w Gródku wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Gródek, a w szczególności Seniorów na spotkanie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, na którym zostanie omówiony między innymi problem przestępstw dokonywanych na osobach starszych. Mechanizm działania sprawców jest bardzo różnorodny: " na wnuczka, policjanta, urzędnika, gazownika, hydraulika". W wyniku działań przestępców ich ofiary niejednokrotnie zostają pozbawione wszystkich oszczędności całego życia, środków na bieżące potrzeby życiowe, niezbędnych leków, a także podpisują bardzo niekorzystne umowy.
    Zdobyte informacje pozwolą na uniknięcie ewentualnych zagrożeń.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku.

Informacja

Od 1 października za odpady zapłacimy mniej!

    W wyniku bieżącej analizy kosztów gminnej gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, iż możliwe jest obniżenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla:
- gospodarstw 1 osobowych o 2 zł;
- gospodarstw 2 osobowych o 4 zł;
- gospodarstw 3 osobowych o 5 zł;
- gospodarstw 4 osobowych o 6 zł;
- gospodarstw 5 osobowych o 7 zł;
- gospodarstw 6 osobowych i więcej o 8 zł.

    W związku z powyższym, w dniu 28 września 2018 r. Rada Gminy Gródek podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, według której miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 października 2018 r. wyniosą:

Gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13 zł
Gospodarstwo domowe 2 osobowe - 26 zł
Gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33 zł
Gospodarstwo domowe 4 osobowe - 39 zł
Gospodarstwo domowe 5 osobowe - 46 zł
Gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej - 52 zł

    Zmiana stawki dotyczy tylko odpadów zbieranych w sposób selektywny, aby zmotywować wszystkich mieszkańców gminy do segregacji odpadów. Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny nie uległy zmianie.
    W związku ze zmianą wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie są obowiązani do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy uiścić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek BS 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 lub u inkasenta, którym jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

    Fundacja Legalna Kultura poinformowała, że wniosek złożony przez Gminę Gródek w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 pt. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu - oceny merytorycznej.

    Jeżeli ocena merytorycznie pójdzie tak samo dobrze, mieszkańcy Gminy Gródek wezmą udział w szkoleniach komputerowych o takiej tematyce jak:
- Rodzina w Internecie
- Działam w sieci społecznościowej
- Kultura w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Tworzę własną stronę internetową
- Mój biznes w sieci
- Rolnik w sieci

    Łącznie w szkoleniach będzie mogło wziąć udział 216 osób a Szkoła Podstawowa w Gródku zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy (24 komputery) niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.
    Całość projektu finansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
    Po otrzymaniu dofinansowanie ogłoszony będzie nabór uczestników. Informacje będziemy publikować na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz w Wiadomościach Gródeckich.

Informacja

    Z końcem lipca bieżącego roku ukończono realizację Projektu pn. "Budowa placów zabaw w gminie Gródek" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

    W wyniku realizacji Projektu w Gródku, Waliłach-Dworze, Królowym Moście i Bobrownikach powstały 4 place zabaw, wyposażone w takie urządzenia jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele czy też piaskownice.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 92 991,85 zł, w tym dofinansowanie z UE: 56 144 zł.

    W dniu 12 września oficjalnego otwarcia placu zabaw w Bobrownikach wspólnie z Wójtem Gminy Panem Wiesławem Kulesza dokonały Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gródku. Dzieci miały okazję wypróbować zakupione urządzenia oraz uczestniczyć w krótkich zajęciach sprawnościowo-rekreacyjnych, które poprowadziła Pani Magdalena Łotysz z Uczniowskiej Szkółki Sportowej GRYFIK.

    Na zakończenie otrzymały pamiątkowe medale a następnie dzięki uprzejmości Pana Komendanta mjr SG Grzegorza Krawiela mogły zwiedzić i zapoznać się z funkcjonowaniem Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI. OSP GRÓDEK OTRZYMAŁA KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

    Minister Sprawiedliwości ogłosił wyniki naboru wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa podlaskiego. Gmina Gródek znalazła się na liście rankingowej, dzięki czemu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku otrzymają kolejny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a mianowicie:

1. torbę ratowniczą R1 wraz z wyposażeniem,
2. detektor napięcia,
3. piłę ratowniczą do szyb klejonych.

    Zakup wyposażenia dofinansowany będzie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Ogłoszenia

Ogłoszenie

    Rusza nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce, szczegóły pod adresem:
http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/

Ogłoszenie

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"
05.10.2018 r. (piątek) godz. 18.00 Gminne Centrum Kultury w Gródku,
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, Gródek

Petycja o przystapienie do V edycji Programu "Wzorowa łazienka"

Nr petycji/sprawy: OZ.152.1.2018
Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez: Prezes Zarządu Adam Szulc
Data złożenia: 20 września 2018 r.

Załacznik:
Petycja

INFORMACJA O KONSULTACJACH

     Na podstawie zarządzenia Nr 326/18 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.
    Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gródek do zapoznania się z projektem "Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r." oraz do zgłaszania ewentualnych opinii drogą elektroniczną na adres sekretariat@grodek.pl bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2, pok. 1. w terminie do dnia 3 października 2018 r.

więcej ...

Fotorelacja ze Sprzątania Świata 2018

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

     Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie osób w wieku emerytalnym" złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny Gródek.
    Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
    Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@grodek.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów2, 16-040 Gródek do dnia 27 września 2018 r.

W załączeniu oferta .

Ogłoszenie

Gródek, dnia 10 września 2018 r.

Wójt Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

OŚ.271.7.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 września 2018 r.

    Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

    Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek". więcej ...

18 nowych projektów. Witamy na pokładzie RPO

    Lepsza edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, wsparcie przedsiębiorstw - te projekty uzyskały dotacje z RPOWP. We wtorek, 4 września, zostały podpisane umowy. Dofinansowanie wyniosło blisko 14 mln zł.

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/18-nowych-projektow-witamy-na-pokladzie-rpo.html

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019- 2022".

    Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2018 - 2022", zwanego dalej Programem. więcej ...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 września 2018 r. W przypadku słuchaczy kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Gródek pokój nr 1.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł (od 1 października 2018 r. 528,00 zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów;

    Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać w pokoju 4 Urzędu Gminy Gródek oraz pod numerem telefonu 85 873 99 44.

Informacja

    14 sierpnia Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazła się Gmina Gródek ale też Knyszyn, Wasilków i Michałowo.
    Gminy należą do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Wzięły udział w konkursie, ogłoszonym w ramach tego LGD. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
    Gmina Gródek zrealizuje dwa projekty, polegające na odnowie budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie. W tym celu wyremontuje budynek byłej szkoły w Wiejkach. Wykona zbiornik na ścieki i studnię wraz z przyłączem do budynku, ogrodzi nieruchomość, wybuduje plac zabaw. Koszt to 413 tys. zł, dotacja 367 tys. zł. Kolejna świetlica powstanie w budynku po Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosiółkach. Tu również wykona przebudowę, a także zbiornik na ścieki i studnię, ogrodzenie, a także siłownię zewnętrzną. Koszt 290 tys. zł, dofinansowanie 258 tys. zł.

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/odnowione-budynki-nowe-swietlice-boisko.html

TARYFY OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
I ODPROWADZONE ŚCIEKI W LATACH 2018 - 2021

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2017"
"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2017"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 227/17 z dnia 9 maja 2017 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2017" oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2017".

wiecej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

UWAGA WŁAŚCICIELE GRUNTÓW !!!

    W związku z pismem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącym nielegalnego zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku informuję, iż nie należy przyjmować osadów ściekowych nieznanego pochodzenia w formie nawozu na grunty rolne.
    Z informacji uzyskanych od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, iż do rolników docierają osoby z propozycją dostarczenia nawozu bezpłatnie lub w bardzo korzystnej cenie. Rolnika zapewnia się o dobrej jakości nawozu, nie przedstawiając badań tego nawozu, źródła pochodzenia oraz nie podaje się dawek tego nawozu na pola uprawne. W przypadku akceptacji rolnika na pole dowożony jest osad o nieznanym składzie z możliwą zawartością substancji niebezpiecznych oraz jaj pasożytów co dyskwalifikuje ten odpad do rolniczego stosowania.
    Informuję, iż komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Uroczyste otwarcie tablicy pamiątkowej poświęconej dr Lwu Cukiermanowi połączone z wycieczką śladami gródeckiech Żydów - 08.09.2017

Uwaga! Oszusci podajacy sie za pracowników KRUS

    Ostrzegamy Panstwa przed próba wyludzenia pieniedzy przez osoby podajace sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, pod pozorem sciagniecia zaleglosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego rolników.
    Informujemy, ze pracownik KRUS wizytujacy gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek oplat na miejscu i powinien okazac wazna legitymacje sluzbowa.
     Zalecamy wzmozona czujnosc, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci bezzwloczne powiadomienie organów scigania. Poprzez tego rodzaju dzialania mozna ograniczyc ryzyko strat i przeciwdzialac zagrozeniom.
    Prosimy o rozwage i zachowanie wszelkich srodków ostroznosci.

DYREKTOR
OR KRUS w Bialymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

Nowelizacja przepisów dotyczacych ochrony zadrzewien

    Od 17 czerwca 2017 r. obowiazuja nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) zwiazane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomosci stanowiacych wlasnosc osób fizycznych.

- Nie trzeba zglaszac wycinki do Urzedu Gminy, jezeli obwód pnia drzewa na wysokosci 5 cm nie bedzie przekraczal: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostalych gatunków drzew.

- Jezeli drzewo bedzie mialo wiekszy obwód, jego planowana wycinke nalezy zglosic do Urzedu Gminy. W zgloszeniu trzeba podac imie i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomosci oraz dolaczyc rysunek, badz mapke gdzie na dzialce znajduje sie planowane do wyciecia drzewo. Po dokonaniu zgloszenia w terminie 21 dni zostana przeprowadzone przez pracownika Urzedu Gminy ogledziny drzewa, które mialoby zostac wyciete. W terminie 14 dni od dnia dokonania ogledzin Gmina moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw. Jesli w ciagu dwóch tygodni od przeprowadzonych ogledzin, Gmina nie zglosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczacej zgody, to wlasciciel nieruchomosci bedzie mógl ja przeprowadzic. Jezeli w terminie 6 miesiecy od przeprowadzonych ogledzin drzewo nie zostanie usuniete, to nalezy dokonac ponownego zgloszenia.

- UWAGA! Jesli przed uplywem pieciu lat od dokonania ogledzin dzialki przez urzednika wlasciciel wystapi o pozwolenie na budowe zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej i budowa bedzie realizowana na czesci nieruchomosci, gdzie rosly usuniete drzewa, wlasciciel bedzie musial uiscic opłatę za wycinke tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a takze osoby fizyczne usuwajace drzewa w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, obowiazane sa do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa.

    Szczególowych informacji odnosnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urzad Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.

Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa

    W ramach wspólpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciól Puszczy Knyszynskiej "Wielki Las" i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszynskiej w dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbyly warsztaty pn. "Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa". W trakcie warsztatów pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej w przystepny sposób zaprezentowali temat róznorodnosci gatunkowej, krajobrazowej, oczyszczania i ksztaltowania klimatu poprzez sadzenie i dbalosc o drzewa. W warsztatach wzieli udzial pracownicy Urzedu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych, uczniowie III klas Gimnazjum przy Zespole Szkól w Gródku oraz zainteresowani mieszkancy Gminy Gródek. Uczestnicy szkolenia otrzymali sadzonki drzew gatunków rodzimych: lip i debów, które wspólnie posadzono w parku w Gródku, w ciagu ul. Chodkiewiczów oraz nad zalewem w Zarzeczanach. Paliki do podtrzymania nasadzonych drzewek przygotowala firma PPU "FORMAT" Piotr Szutkiewicz. Ponadto w ramach projektu wykonany zostal pokazowy zabieg pielegnacyjny debu rosnacego w parku w Gródku.
    Wszystkim zaangazowanym w podejmowanie lokalnych dzialan proekologicznych dotyczycacych sadzenia, pielegnacji i ochrony drzew serdecznie dziekuje. Mam nadzieje, ze inicjatywa taka bedzie kontynuowana, a nasadzone drzewa w przyszlosci utworza aleje bedace swiadectwem troski spoleczenstwa o nasze srodowisko naturalne.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac u soltysów lub wnosic bez wezwania na rachunek Urzedu Gminy Gródek:

BS Bialystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w nastepujacych terminach:
1) za I kwartal do 15 marca danego roku;
2) za II kwartal do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartal do 15 wrzesnia danego roku;
4) za IV kwartal do 15 grudnia danego roku.

Ogloszenie

Informacja

Ogloszenie

     Uprzejmie informuje, ze w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie osiagniecia celów tej osi, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstal folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersja interaktywna publikacji mozna zapoznac sie na naszej stronie.