Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku

    Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek, Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte, zbędne, przeznaczone do sprzedaży.

Do pobrania:
Wykaz majątku ruchomego uznanego za zużyty, zbędny, przeznaczony do sprzedaży

XI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Podlaskiem

     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jako Organizatorzy jedenastej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2015 r. serdecznie zapraszają właścicieli i użytkowników budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego do udziału w tym Konkursie.
    W zgłoszeniu należy podać aktualny adres zamieszkania i koniecznie numer telefonu.
    Regulamin Konkursu i druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/region/XI_Konkurs_na_Najlepiej_Zachowany_Zabyte k_Wiejskiego_Budownictwa_Drewnianego_w_Podlaskiem.htm oraz w Urzędzie Gminy Gródek pokój Nr 7.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 10 maja 2015 roku.

Ogłoszenie

    Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online "Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne".     W ciągu 8 dni kursanci dowiedzą się, między innymi, jak pozyskiwać i opracowywać zbiory historyczne oraz jak je upowszechniać w Internecie. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.
    Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w połowie maja, druga w połowie czerwca 2015.
    Osoby zainteresowane powinny dysponować komputerem z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę, słuchawki i mikrofon.
    Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia za pomocą formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie http://archiwa.org/as_szkolenia_online.php?&menu2=Formularz

Kontakt: e-mail: szkolakarty@karta.org.pl tel.: 22 844 10 55

Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy,
    w dniu 17 marca 2015 r. w godzinach porannych na ulicy Rzemieślniczej w okolicach torów kolejowych został znaleziony potrącony kot. Obecnie znajduje się on pod opieką weterynarza. Osoby zainteresowane losem zwierzęcia proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Gródek pod numerem telefonu 85 718 06 64.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

      Wójt Gminy Gródek po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań Gminy przez organizacje pozarządowe:
- w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.
- obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

Ogłoszenie

Ogłoszenie

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz, 1146) oraz Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 - Wójt Gminy Gródek ogłasza:

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 14/15 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Gródek przez organizacje pozarządowe

Informacja

      Od dnia 26.01.2015 r. na terenie Gminy Gródek rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach Projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nr POIG.08.03.00-20-218/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
      Spotkania odbywają się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach - dla Beneficjentów zamieszkałych w Załukach, Waliłach- Dworze, Pieszczanikach, Kołodnym i Słuczance oraz w Zespole Szkół w Gródku i Gminnym Centrum Kultury dla beneficjentów z pozostałych miejscowości objętych Projektem. W ramach 4 - dniowych szkoleń Beneficjenci nauczą się podstawy budowy i obsługi komputera, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych i korzystania z Internetu oraz otrzymają certyfkat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniach mają zapewnione materiały promocyjne i szkoleniowe oraz poczęstunek w formie bufetu - kawa, herbata, napoje, ciastka. Planowany termin ukończenia szkoleń to połowa marca br.
      Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zakończenie wszystkich prac związanych z budową sieci dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych planowana jest na koniec lipca 2015 r.

Informacja

      W dniach 28-29.01.2015 r. podmiot wyłoniony w ramach zapytania ofertowego wykonał montaż zabawek w ramach Projektu pn. " Budowa placu zabaw w Załukach" w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
      Na terenie będącym własnością Gminy Gródek, gdzie obecnie mieści się siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, prowadzona przez Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" z inicjatywy Sołtysa wsi Załuki i Podzałuki, mieszkańców, władz Stowarzyszenia i dzięki przychylności Wójta Gminy Gródek postanowiono wybudować plac zabaw. W ramach zadania zamontowano tam hustawkę podwójną, karuzelę, wieżę ze zjeżdżalnią, dwa bujaki na spężynie, belkę balansującą oraz domek dla dzieci.
      Łączna wartość projektu na podstawie umowy o przyznanie pomocy wynosi 21 309,75zł, w tym kwota 13 860,00zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
      Wybudowany plac zabaw będzie służył zarówno uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, jak i dzieciom z okolicznych miejscowości, zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji.

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Informacja

      W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2014 r., znak: HK.4410.154.2014 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz, 1146) oraz Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 - Wójt Gminy Gródek ogłasza:

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

       W dniach 25 i 26 listopada 2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek w gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło się szkolenie pn. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew". Podczas szkolenia w przystępny sposób została zaprezentowana wiedza potrzebna dla właściwego zarządzania zadrzewieniami. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Gródek, przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

INFORMACJA

      Od 1 stycznia 2015 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek będzie zajmowała się firma MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Do pobrania:
Terminarz zbiórki odpadów w miejscowościach z terenu gminy GRÓDEK w 2015 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Gródek

    W dniu 16 listopada 2014 r. po raz kolejny udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając mi funkcję Wójta na kolejne 4 lata, za co serdecznie dziękuję. Tak duże zaufanie jest dla mnie budujące i mobilizujące do jeszcze większej aktywności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tego zaufania nie zawieść.
    Serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w wyborach samorządowych. Dziękuję również za głosy oddane na kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienia Samorządowego Gródek. Oczekuję, że będą Państwo brali współudział we wszystkich działaniach mających na celu rozwój naszej gminy. Liczę również na dalszą współpracę z sołectwami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi. Przede wszystkim mam nadzieję na budującą współpracę z radnymi. Serdecznie gratuluję wygranym. Mam nadzieję, że przez kolejne cztery lata będziemy w wyniku konstruktywnej dyskusji podejmować jak najlepsze decyzje.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

    W dniach 16.10.2014 r. i 28.10.2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek na terenie naszej gminy w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku oraz wokół zalewu w Zarzeczanach zostało posadzonych 70 drzew (klony, lipy i jarzębiny) wzbogacając krajobraz w zadrzewienia przydrożne.     W dniu 16.10.2014 r. nasadzenie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku odbyło się podczas uroczystego otwarcia wyremontowanych dróg w ramach projektu "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65" współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Lipy posadzili:
- Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski,
- Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,
- Pani Anna Grycuk - dyrektor Zespołu Szkół w Gródku,
- Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek,
- Pan Wiaczesław Gościk - Przewodniczący Rady Gminy Gródek.
    W akcji sadzenia drzew, w dniu 28.10.2014 r., uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Gródku - II klasy gimnazjum - korzystając z merytorycznej pomocy przedstawicieli Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Nadleśnictwa Waliły. Młodzież wytypowana do prac wykonała powierzone zadania sumiennie i odpowiedzialnie.
    Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim uczniom gimnazjum za udział w projekcie. Mam nadzieję, że inicjatywa taka będzie kontynuowana, a nasadzone w ramach projektu drzewa w przyszłości utworzą aleje będące świadectwem troski społeczeństwa o nasze środowisko naturalne.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.