Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Gródek, dnia 29 stycznia 2015 r.

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
tel. 85 718 06 64
e-mail: sekretariat@grodek.pl
B.032.2.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gródek w 2015 r."

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Gródek.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie:
I. Przedmiot zamówienia
Kod CPV - 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gródek w 2015 r. Ilość punktów świetlnych: 1050 szt. Ilość punktów świetlnych może ulec zwiększeniu do 5 %.
II. Zakres zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych, tj.:
1. Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym polegające na:
a/ dokonywaniu raz na miesiąc oględzin oświetlenia ulicznego, w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oświetlenia ulicznego. Sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie informacji z oględzin faksem lub pismem na adres Zamawiającego.
b/ dokonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo - rozdzielczych raz na kwartał. Sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie informacji z oględzin faksem lub pismem na adres Zamawiającego,
c/ naprawy uszkodzeń: - styków, - połączeń, - przewodów w oprawach i słupach, - wnęk bezpiecznikowych, - końcówek kabli itp.
d/ wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych: - bezpieczników, - główek bezpiecznikowych, podstaw bezpiecznikowych, - styczników, - dławików, - kondensatorów, - fotorezystorów, układów zapłonowych, - wkładek topikowych - żarówek, źródeł światła, - przewodów w latarniach, - zacisków prądowych, - tabliczek słupowych, - przekaźników zmierzchowych, - wysięgników, - słupów, - opraw i kloszy, - itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, (zakup wysięgników, słupów i opraw pokryje Zamawiający) e/ prostowanie przekrzywionych opraw, przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej, czyszczenie opraw łącznie z kloszami,
f/ konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach,
g/lokalizacja oraz awaryjna naprawa uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych,
h/ ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usterek gwarancyjnych,
i/ sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
j/ ustawianiu i regulacji zegarów i przekaźników zmierzchowych,
k/ doraźne naprawy innych elementów obwodów oświetleniowych po przyjęciu reklamacji o ich zakłóceniu,
l/ obsługa urządzeń pomiarowych, ustawianie godzin oświetlenia, włączanie i wyłączanie na okres letni i zimowy oraz w okresach specjalnych takich jak: okres świąteczno - noworoczny, okres wyborów powszechnych,
ł/ współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę przez Wykonawcę kompletnych opraw oświetlenia wraz z oprzyrządowaniem w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego,
2. Usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych: a/ kloszy, b/ opraw, c/ wysięgników, d/ słupów, e/ układów sterowniczych, f/ kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, g/ szafek, h/ zamków i zamknięć, i/ tablic oświetleniowych, j/ itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego,
3. Eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego, musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających techniką prac pod napięciem (PPN) do 1 kV.
4. Uzgadnianie z zarządcą sieci zasilającej PGE Dystrybucja S.A. wszelkich napraw oświetlenia ulicznego znajdującego się na słupach energetycznych oraz planowanych wyłączeń energii elektrycznej w celu dokonywania naprawy oświetlenia ulicznego.
5. Organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz BHP.
6. Czynności związane z utylizacją zużytych lamp.
7. Dokonywania napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego zgodnie ze zgłoszeniami telefonicznymi Zamawiającego w terminie 48 godzin.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. Rodzaj wynagrodzenia
Za wykonywanie usług zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, płatne co miesiąc, w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. W ofercie należy podać kwoty netto i brutto: wynagrodzenia miesięcznego i wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 04.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.


3. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gródek w 2015 r." w terminie do dnia 03.02.2015 r. do godz. 14:00.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Gródek
ul. Chodkiewiczów 2
16 - 040 Gródek
pokój nr 1


4. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginału, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

6. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Projekt umowy.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Informacja

      W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2014 r., znak: HK.HK.4410.154.2014 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz, 1146) oraz Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 - Wójt Gminy Gródek ogłasza:

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia.

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

       W dniach 25 i 26 listopada 2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek w gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło się szkolenie pn. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew". Podczas szkolenia w przystępny sposób została zaprezentowana wiedza potrzebna dla właściwego zarządzania zadrzewieniami. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Gródek, przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

INFORMACJA

      Od 1 stycznia 2015 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek będzie zajmowała się firma MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Do pobrania:
Terminarz zbiórki odpadów w miejscowościach z terenu gminy GRÓDEK w 2015 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Gródek

    W dniu 16 listopada 2014 r. po raz kolejny udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając mi funkcję Wójta na kolejne 4 lata, za co serdecznie dziękuję. Tak duże zaufanie jest dla mnie budujące i mobilizujące do jeszcze większej aktywności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tego zaufania nie zawieść.
    Serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w wyborach samorządowych. Dziękuję również za głosy oddane na kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienia Samorządowego Gródek. Oczekuję, że będą Państwo brali współudział we wszystkich działaniach mających na celu rozwój naszej gminy. Liczę również na dalszą współpracę z sołectwami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi. Przede wszystkim mam nadzieję na budującą współpracę z radnymi. Serdecznie gratuluję wygranym. Mam nadzieję, że przez kolejne cztery lata będziemy w wyniku konstruktywnej dyskusji podejmować jak najlepsze decyzje.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

    W dniach 16.10.2014 r. i 28.10.2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek na terenie naszej gminy w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku oraz wokół zalewu w Zarzeczanach zostało posadzonych 70 drzew (klony, lipy i jarzębiny) wzbogacając krajobraz w zadrzewienia przydrożne.     W dniu 16.10.2014 r. nasadzenie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku odbyło się podczas uroczystego otwarcia wyremontowanych dróg w ramach projektu "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65" współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Lipy posadzili:
- Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski,
- Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,
- Pani Anna Grycuk - dyrektor Zespołu Szkół w Gródku,
- Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek,
- Pan Wiaczesław Gościk - Przewodniczący Rady Gminy Gródek.
    W akcji sadzenia drzew, w dniu 28.10.2014 r., uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Gródku - II klasy gimnazjum - korzystając z merytorycznej pomocy przedstawicieli Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Nadleśnictwa Waliły. Młodzież wytypowana do prac wykonała powierzone zadania sumiennie i odpowiedzialnie.
    Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim uczniom gimnazjum za udział w projekcie. Mam nadzieję, że inicjatywa taka będzie kontynuowana, a nasadzone w ramach projektu drzewa w przyszłości utworzą aleje będące świadectwem troski społeczeństwa o nasze środowisko naturalne.

Film

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.